Wachttermijn voor bemonstering van een besmet perceel

De wachtperiode na het vinden van een besmetting is

  • 6 jaar bij de eerste besmetverklaring, als er geen maatregelen worden genomen
  • 3 jaar als er wel een erkende maatregel wordt genomen. Een maatregel moet u tijdig melden bij de NVWA (zie Erkende maatregelen). Van deze genomen maatregel moet u een bewijs van acceptatie van de NVWA kunnen overleggen.
  • 3 jaar vanaf bemonsteringdatum als na een wachtperiode van 3 of 6 jaar, opnieuw een besmetting wordt gevonden.
  • 0 jaar als na afloop van een eerdere wachtperiode opnieuw een besmetting wordt gevonden en direct (weer) een maatregel wordt genomen. In geval dat u een natte grondontsmetting uitvoert in het najaar, direct na het opnieuw vinden van een besmetting, kan 3 maanden na de ontsmetting in het voorjaar weer worden bemonsterd. Dit is dus 2 maal in hetzelfde bemonsteringsjaar.

Het opheffen van een besmetverklaring kan dus in het meest gunstige geval pas na 3 hele jaren. Dit is alleen als er een erkende maatregel is genomen om de besmetting te bestrijden. Is er geen maatregel genomen, dan is de wachttermijn bij de eerste keer aantreffen van een besmetting, 6 hele jaren. Voor het berekenen van de wachttermijn mag gerekend worden vanaf

  • het jaar van opleggen van de besmetverklaring óf
  • vanaf het jaar van de laatste aardappelteelt
  • zijn er, na het opleggen van de besmetverklaring, aardappelen geteeld met een lagere resistentie dan klasse 8, dan moet de wachtperiode vanaf deze laatste aardappelteelt worden geteld

Zijn er in 2010 aardappelen geteeld en is in 2012 een besmetting gevonden en is toen de besmetverklaring opgelegd, dan mag, als er een bestrijdingsmaatregel is of wordt genomen, in 2013 worden bemonsterd (3 jaar na de laatste aardappelteelt). Houd er hierbij wel rekening mee dat het bemonsteringsjaar 2013 loopt van 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014. De wachttermijn geldt ook besmetverklaringen die vóór 1 juli 2010 zijn opgelegd. Voor het berekenen van de wachttermijn zie bijgevoegd stroomschema wachttermijn.


Bij de aanvraag van een bemonstering van een besmet perceel, moet dit ook als zodanig worden aangevraagd. De teler moet zelf kunnen aantonen wanneer er voor het laatst aardappelen zijn geteeld. Dit kan bijvoorbeeld met de gegevens van Dienst Regelingen. In het voorbeeld van afbeelding 4, mag in 2013 (na 1 juli) bemonstering worden aangevraagd voor de besmetting van 2009 (stroken 2b t/m 4a) als op dit perceelsgedeelte een maatregel is uitgevoerd. Ook voor de veiligheidszone (strook 4b t/m 6a) mag een bemonstering worden aangevraagd. Hoewel de besmetverklaring van de veiligheidszone pas in 2011 is opgelegd, wordt hij gerekend bij de besmetverklaring van 2009. Als er op de besmetverklaring van 2009 al een door de nVWA goedgekeurde maatregel is uitgevoerd, dan hoeft u op die uitbreiding met een veiligheidszone niet apart ook een maatregel uit te voeren en mag deze zone toch in 2013 bemonsterd worden.

LET OP: de nVWA controleert pas of er recht was op bemonstering op besmet terrein bij de beoordeling van de uitslag, dus achteraf. Was er geen recht op bemonstering omdat de wachttermijn nog niet was verstreken, dan wordt een vrije uitslag afgewezen. Ook als er geen besmetting is gevonden, krijgt u in dat geval geen vrijverklaring!

Is van een (huur)perceel niet bekend wanneer er voor het laatste aardappelen zijn geteeld, of is er niet bekend of er een besmetverklaring op het perceel ligt, dan kan de NAK dit voor u nagaan. Voor het verstrekken van deze gegevens wordt door de NAK wel een vergoeding gevraagd.