Achtergrondinformatie

Modellen vormen de basis voor voorspellingen NemaDecide

NemaDecide voorspelt de te verwachten populatieontwikkeling van zowel het aardappelcysteaaltje, het maïswortelknobbelaaltje als het wortellesieaaltje in relatie tot gewas- en raskeuze. De populatieontwikkeling beïnvloedt eventuele opbrengstschade. NemaDecide doet voorspellingen over opbrengstschade in aardappel die het gevolg is van het voorkomen van deze aaltjessoorten.
De populatieontwikkeling van het aardappelcysteaaltje heeft invloed op de detectiekans van dit aaltje. NemaDecide voorspelt de detectiekans bij verschillende bemonsteringsmethoden.
Al deze voorspellingen worden gedaan met behulp van modellen. De gebruikte modellen worden toegelicht in de Helpfile van NemaDecide. Alle modellen zijn beschreven in wetenschappelijke publicaties. Klik hier voor een uitgebreide literatuurlijst van deze publicaties.

Achtergrondinformatie bij de ontwikkeling van NemaDecide.

Gebruik van granulaat in een korte teelt
NemaDecide maakt kennis uit onderzoek beschikbaar voor de praktijk. Het gaat hierbij zowel om recent onderzoek als om ouder onderzoek. Bij de opzet van nieuw onderzoek wordt meegedacht, zodat de resultaten ook direct geschikt zijn voor NemaDecide. Zo is in 2005 een granulaatproef uitgevoerd in een perceel pootgoed te Firdgum. De opzet is zo gekozen dat er niet alleen informatie is gekregen over de werking van het granulaat op de opbrengst, maar ook op de populatieontwikkeling. Uit deze proef blijkt dat granulaat de vermeerdering op een vatbaar ras (Première) in een pootgoedteelt niet kan voorkomen, maar dat die vermeerdering wel lager is dan zonder toepassing van granulaat.
Rapport proef Firdgum.pdf

Effect van groeiduur en granulaten op de vermeerdering van het aardappelcysteaaltje
Uit de proef, uitgevoerd in Firdgum in 2005, bleek dat de vermeerdering van het aardappelcysteaaltje in een kort groeiseizoen lager ligt dan in een lang groeiseizoen. Ook bleek dat een granulaat de vermeerdering vermindert. Niet bekend was nog wat de relatie is tussen de exacte teeltduur en de vermeerdering. Ook niet bekend was of een granulaat ook invloed heeft op de vermeerdering in een langere teelt. Om antwoorden op deze vragen te krijgen is er in 2009 door PPO, PRI en HLB een proef in Swifterbant uitgevoerd op een met G. pallida besmet perceel. Op het perceel is Markies als consumptieaardappel geteeld en op een deel van de veldjes is volvelds Mocap, Vydate of Nemathorin toegepast. De populatieontwikkeling is op verschillende tijdstippen gedurende de teelt gemeten. De proef, die is gefinancierd door Productschap Akkerbouw, Stichting Proefboerderijen Flevoland, Stichting van Bemmelenhoeve, Bayer, Dupont en Syngenta, heeft goede resultaten opgeleverd. Een volvelds behandeling toonde een duidelijk effect op de opbrengsten en populatieontwikkeling. De kentallen die deze proef heeft opgeleverd worden in NemaDecide opgenomen, zodat de kosten/baten van granulaattoepassing voor AM beheersing kunnen worden doorgerekend. Het rapport van deze proef zal na gereedkomen op de website worden geplaatst.

Toepassing granulaat op dalgrond
In 2007 is er, in opdracht van het Productschap Akkerbouw en de fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen (Bayer, DuPont en Syngenta) een granulaatproef uitgevoerd door het HLB in samenwerking met PPO agv en PRI. De proef is zo uitgevoerd dat bij verschillende populatiedichtheden het effect van granulaat is bekeken. De resultaten zullen worden gebruikt in NemaDecide als alle gegevens zijn geanalyseerd, zodat er een goede voorspelling kan worden gedaan bij welke aaltjesdichtheid het gebruik van een granulaat op dalgrond uit kan.
Een samenvattend rapport over de werking van granulaten onder verschillende omstandigheden zal op de website worden geplaatst als de gegevens uit alle proeven zijn geanalyseerd.

Downloads presentaties

Meloidogyne (PDF 5 MB)
Pratylenchus penetrans (PDF 4 MB)
Aardappel als vanggewas voor aanrdappelcysteaaltjes (PDF 500 KB)
Meloidogyneresistentie in aardappel (PDF 5 MB)

NemaDecide kennisdag

De NemaDecide kennisdag op 4 februari 2009 bij Agrico in Emmeloord werd zeer druk bezocht. Een belangrijk onderdeel van deze dag was de toelichting op de Nederlandse aanpak van de nieuwe EU regelgeving op het gebied van AM (aardappelmoeheid) en de impact hiervan op het pootgoedareaal. De modellen die zijn geïmplementeerd in NemaDecide, spelen ook een belangrijke rol in de uitwerking van de Nederlandse aanpak.

De NemaDecide kennisdag was bedoeld voor alle betrokkenen bij de ontwikkeling van NemaDecide en voor alle licentiehouders. De interesse voor de dag was zeer groot en slechts met veel moeite kon iedereen in de zaal. Op deze dag is een aantal modellen en de achtergronden daarvan toegelicht. In het middagprogramma is ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van NemaDecide 2, het aaltjesadviesprogramma waarin ook het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) en het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) zijn opgenomen.
Heel veel interesse was er voor de presentatie van de nieuwe AM regelgeving die ingaat op 1 juli 2010. Frans Janssen, sector manager akkerbouw van de PD, gaf een heldere uiteenzetting over de Nederlandse aanpak van de EU regelgeving. De aanpak ligt nog niet op alle punten vast en de zaal kreeg alle gelegenheid te reageren en vragen te stellen. Duidelijk werd dat de impact op het beschikbare pootgoedareaal aanzienlijk zal zijn en dat NemaDecide een belangrijke hulpmiddel is bij de beheersing van een AM probleem.

Downloads van alle presentaties treft u hierbij aan: