Aardappelteelt op besmet verklaard terrein

Op een AM-besmet perceel kunt u geen pootgoed telen, ook geen ATR- of TBM-pootgoed. Onder voorwaarden mag u wel consumptie- of zetmeelaardappelen telen. Deze voorwaarden zijn:

 • Teelt van aardappelrassen met voldoende resistentie tegen de aangetroffen soort in het kader van een beheersprogramma
 • Afzet naar een bedrijf dat de tarragrond veilig afvoert

Beheersprogramma

Onder de nieuwe regelgeving zijn de mogelijkheden voor aardappelteelt verruimd. Een teler moet een beheersprogramma toepassen. Hiervoor zijn twee opties:

 • Basisprogramma
 • Maatwerkprogramma

Voor beide programma’s geldt:

 • Er dient sprake te zijn van onderdrukking van de besmetting over een periode van 10 jaar of 3 aardappelteelten.
 • In het beheersprogramma dient gestart te worden met de teelt van een ras met een hoge resistentie of een andere onderdrukkende maatregel.
 • De besmetting hoeft niet te worden uitgeroeid, maar het aanwezige niveau geeft geen meetbare opbrengstderving
 • Rassen uit de resistentieklasse 1 mogen in het kader van een beheersprogramma niet worden gebruikt.
 • Melding van de aardappelteelt is niet nodig
 • Soortbepaling van de AM populatie is verplicht

 

Basisprogramma
De minimale resistentie van de te telen aardappelen is afhankelijk van de rotatiefrequentie en weergegeven in onderstaande tabel.

Teeltfrequentie aardappelen Relatieve vatbaarheid (RV)
  % Klasse-indeling
1:2 5 7
1:3 10 6
1:4 15 5
1:5 25 4


De resistentiecijfers van aardappelrassen vindt u in de officiële rassenlijst van de NVWA.

Maatwerkprogramma’s
In een maatwerkprogramma kunnen rassen met een mindere resistentie worden geteeld, eventueel in combinatie met aanvullende maatregelen. Het initiatief voor de ontwikkeling van dergelijke maatwerkprogramma’s ligt bij het bedrijfsleven. De nVWA beoordeelt of de ontwikkelde programma’s voldoen aan de EU bestrijdingsrichtlijn.

Met NemaDecide kan een scenario worden berekend, dat voldoet de voorwaarde dat de populatie wordt onderdrukt (zie afbeelding 6). Het ligt in de lijn der verwachting dat het volgen van een door NemaDecide berekend scenario voldoende onderbouwing geeft, dat aan de eisen wordt voldaan. Zeker is dit echter nog niet.

LET OP: toepassen van een beheersprogramma is geen officiële maatregel die recht geeft op bemonstering op besmet terrein.

 

Afbeelding 6: Voorbeeld van een bouwplan waarbij wordt afgewisseld tussen een voor de aanwezige Pallida populatie resistent en vatbaar ras. NemaDecide berekent dat de populatie, gerekend over 3 aardappelteelten, afneemt

 

Afbeelding 6: Voorbeeld van een bouwplan waarbij wordt afgewisseld tussen een voor de aanwezige Pallida populatie resistent en vatbaar ras. NemaDecide berekent dat de populatie, gerekend over 3 aardappelteelten, afneemt

Afzet van aardappelen geteeld op besmet terrein

Aardappelen die zijn geteeld op besmet verklaard terrein moeten worden afgezet naar verwerkende bedrijven die kunnen aantonen dat de aanhangende grond (met AM cysten) veilig wordt verwerkt. Deze bedrijven zijn opgenomen in een register “Erkende verwerkers aardappeltarragrond”. Deze lijst is gepubliceerd op de website van de NVWA. Als een teler zijn aardappelen afzet via een intermediair (pool, handelaar) is de intermediair verantwoordelijk voor de afzet naar een erkende verwerker.
In de volgende gevallen gelden geen beperkingen met betrekking tot de afnemer:

 • Aardappelen worden gesorteerd op het eigen bedrijf en afgezet voor directe consumptie
 • De aardappelen worden direct geleverd aan een veehouder voor gebruik als veevoer.

Vrijgave besmetting

Bemonsteren voor een AM-onderzoeksverklaring:

 • Er moet een bemonstering van besmet terrein worden aangevraagd (zie hiervoor Aanvragen van een officiële bemonstering).
 • De wachttermijn voor het aanvragen van een officiële bemonstering wordt gerekend vanaf de laatste aardappelteelt (dus niet vanaf het moment van opleggen van de besmetverklaring)
 • De teelt van aardappelen in het kader van een beheersprogramma geeft geen recht op een verkorte wachttermijn voor bemonstering voor een AM onderzoeksverklaring, tenzij u aardappelen teelt uit de resistentieklasse 8 of 9 en dit als officiële maatregel hebt gemeld bij de nVWA of een andere officiële maatregel hebt genomen.

Overige informatie

Bovenstaande informatie is een samenvatting van de nieuwe AM regelgeving. De regeling wordt uitgebreid beschreven op de site van de NVWA: www.nvwa.nl. De meest recente documenten zijn ook op die site te vinden.