Survey in teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen

De helicoptersurvey voor het opsporen van valplekken is met ingang van 2010 vervangen door grondonderzoek. Voor dit onderzoek worden maximaal 3 aaneengesloten hectares per perceel bemonsterd met een intensiteit van 400 ml grond per ha. Jaarlijks wordt 0,5% van het areaal consumptie- en zetmeelaardappelen door de NAK bemonsterd. Het gaat om een random steekproef van deze percelen. Geselecteerde percelen kunnen toch niet worden bemonsterd. Dit geldt voor:

  • Percelen waarop al een besmetverklaring zit
  • Percelen waarvoor een onderzoeksverklaring is verstrekt of aangevraagd kunnen op verzoek van de teler niet in de survey worden opgenomen
  • Percelen die geheel zijn gebruikt voor de teelt van TBM of ATR pootgoed.

 

Wordt bij deze bemonstering AM aangetroffen, dan wordt ook de soort (Pa of Ro) bepaald. Het betreffende perceel wordt officieel besmet verklaard, waarbij de afbakeningsregels voor een besmetting worden toegepast. Er gelden nu beperkingen voor de teelt van aardappelen en voor een aantal andere teelten waarvoor een AM vrij verklaring is vereist.
Op basis van de uitslag van de survey kunt u geen AM vrijverklaring krijgen, daarvoor is de bemonsteringsintensiteit te gering.
Indien uw bedrijf in de survey zat, wordt u daar de eerstvolgende 9 jaar niet weer in opgenomen.