AM formulieren

Aanvragen officiële bemonstering
Online aanvragen via NAK Loket

Melden bestrijdingsmaatregel
Formulier Melding bestrijdingsmaatregel aardappelmoeheid vindt u op de website van de NVWA

Bestrijding
lijst van aardappelrassen De meest recente lijst met hun resistentiescores vindt u op de website van de NVWA onder Plantenziekten/Aardappelmoeheid
Formulier aanvraag ontheffing vruchtwisselingsvoorschriften
Toelichting aanvraag ontheffing vruchtwisselingsvoorschriften
Formulier Melding Grondontsmetting
Toelichting bij Melding grondontsmetting

Afzet aardappelen van besmet perceel
Register erkende verwerkers aardappeltarragrond